1 av 1 policyer

Policy för GDPR, Likabehandling och Alkohol & Droger

Samtycke till behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi på Grönlunds Yrkesutbildningar värnar om din integritet! Den 25 maj 2018 träder EU´s nya dataskyddsregler för hantering av personuppgifter i kraft. Det kallas GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en skärpning av PUL och ger nya direktiv som stärker skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Behandling av personuppgifter omfattar insamling, organisering och lagring av personnummer, namn, adress, e-postadress och körkortsuppgifter. Detta för att ansöka om körkortstillstånd, boka prov hos Trafikverket, knyta beräknande provresultat och registrerade omdömen till en viss person.

Dessa uppgifter kommer i huvudsak från vår uppdragsgivare och kan komma att kompletteras av dig själv där så anses nödvändigt.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är endast att Grönlunds på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt ska kunna leverera tjänster till uppdragsgivaren. Hos Grönlunds Yrkesutbildningar har endast behörig personal och för tjänstens genomförande avdelade lärare tillgång till dessa uppgifter.

Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden.


Avtal gällande Likabehandlingsplan

Diskriminering eller kränkning på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska inte förekomma inom Grönlunds Yrkesutbildningar.

All personal och alla elever bär ett eget ansvar för sina egna handlingar och att se till att denna likabehandlingsplan efterföljs.


Alla på skolan ska:

  • visa varandra respekt i samtal och bemötande oberoende av bakgrund, tro kön eller sexuell läggning
  • ha förståelse för att vi är olika och har rätt att ha olika åsikter
  • ställa upp för varandra, verka för god sammanhållning och för en skola fri från mobbing, trakasserier och diskriminering
  • inse att överenskomna regler måste följas av alla
  • inse att rättigheter förutsätter skyldigheter
  • respektera att varje klassrumssituation ska präglas av arbetsro, där lektioner börjar i tid och där alla är närvarande samt visar respekt för den som talar


Alkohol- och Drogpolicy

Allmänt om droger på arbetsplatsen

På Grönlunds gäller nolltolerans när det kommer till alkohol och andra droger för samtliga medarbetare, elever, konsulter och entreprenörer under arbetstid/skoltid. Som arbetsgivare och utbildare inom transportbranschen har Grönlunds ett särskilt ansvar när det gäller att arbeta förebyggande mot missbruk av alkohol och bruk av andra droger. Vi arbetar därför aktivt med att förebygga användandet av alkohol och droger där vi alla har ett gemensamt ansvar för att uppnå en hög säkerhet för verksamheten och därmed en god arbetsmiljö.

Allmänna bestämmelser

Förtäring och innehav av alkohol och andra droger får inte förekomma under arbetstid/skoltid. Med alkohol menar vi dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 volym-% och med droger avses både alkohol, sådana illegala preparat som i vardagslag brukar klassas som narkotiska preparat eller anabola steroider. Vid brukande av receptbelagda läkemedel skall eleven informera Grönlunds, speciellt i de fall där läkemedlet kan misstänkas komma att påverka körförmågan.

Drogtester genomförs i syfte att säkerställa att drogpolicyn efterlevs

För att säkerställa att alkohol- och drogpolicyn efterlevs genomförs både alkoholtester via alkomätare samt slumpmässiga och riktade drogtester. En elev skall alltid utföra ett utandningsprov i en alkomätare innan man kör någon av Grönlunds fordon. Som elev på Grönlunds Yrkesutbildningar skall eleven vara medveten om att vi vid återkommande tillfällen har slumpmässiga drogtester samt riktade tester där misstanke om drogpåverkan finns. Vägran till test kommer behandlas på samma sätt som ett positivt provresultat. Vi vill förtydliga att de drogtester som genomförs där DNA kan utläsas förstörs och används ej i annat syfte eller ändamål.

Konsekvenser

Ingen tillåts uppträda onykter eller påverkad av droger i arbetet/på skolan. Med onykterhet menar vi gränsen för onykterhet enligt gällande trafiklagstiftning. En elev som visar sig vara alkohol- eller drogpåverkad under skoltid blir automatisk avstängd från utbildningen.


Nedan samtycker jag till behandlingen av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) samt intygar att jag läst och ska följa Likabehandlingsplan och Alkohol- och drogpolicy enligt ovanstående information.

Ge ditt samtycke

GDPR (Ditt samtycke krävs för att få tillgång till webbplatsen)Obligatoriskt fält
Likabehandlingsplan (Ditt samtycke krävs för att få tillgång till webbplatsen)Obligatoriskt fält
Alkohol- och drogpolicy (Ditt samtycke krävs för att få tillgång till webbplatsen)Obligatoriskt fält